pentagram.jpg
Jmenuji se Lada,narodila jsem se v měsíci červnu roku 1975,jsem typický blíženec a nestydím se za to.Od roku 1997 jsem začala věřit i na jiné věci a od roku 2001 se plně věnuji Reiki,jsem Mistr Reiki na což jsem pyšná,zajímám se o anděly,o duše a teď taky taroty.Další věci,které mě přitahují jsou přírodní medicína a bylinky.

Záhlaví stránek

1.doc  1.25MB
1. Hlava (co si myslím).
Blázen (The Fool)
Klíčová slova: Otevřenost, důvěra, připravenost riskovat; odvaha, stát sám při sobě; svoboda, nezávislost, tvořivost, velký potenciál, možnost pro kvantový skok; naslouchání hlasu srdce.
Blázen je zobrazen jako bůh jara Dionýsos. Zelená barva nám připomíná mocnou tvůrčí sílu jara. Také krokodýl (egyptský bůh tvořivosti) je nositelem nejvyšších tvůrčích možností.
Dlouhá pupeční šňůra - spojení s kosmickou jednotou - se kolem Blázna stáčí do čtyř spirál. Možnost znovuzrození je dána na všech čtyřech úrovních lidského bytí: duchovní, intelektuální, citové a fyzické. Předpokladem je připravenost ke změně ve všech oblastech, zodpovědnost za vlastní rozvoj.
Význam spirál od vnitřní ke vnější:
První spirála ve tvaru srdce vyjadřuje citové znovuzrození; poznání, vnímání a přijetí skutečných citových potřeb.
Druhá spirála nese tři symboly: holubice představuje zra¬ nitelnost a citlivost jako podmínky pro lásku k sobě samému a druhým. To také vyžaduje schopnost ohradit se a odvahu říci »ne« nejasným vztahům. Motýl znamená transformaci (z housenky). Hadi, spirálovitě obtočení (Caduceus), symbolizují účast na zdraví a uzdravení.
Na třetí spirále jsou dvě vzájemně propletená nahá dětská tělíčka, naléhavě obnovující oblast vztahů. Kvalita vztahů k rodině, přátelům, spolupracovníkům a vaše hluboká citová pouta musí být nově přezkoušena a oceněna. Kterými lidmi se skutečně chcete obklopit?
Na čtvrté spirále spočívá tygr a krokodýl. Krokodýl vyzývá k rozvinutí vlastních tvůrčích sil v práci a povolání. Rozvíjení tvořivosti symbolizuje i růže, kterou nese. Silný chrup krokodýla svědčí o jeho vytrvalosti a vůdčích schopnostech, stejně tak i o jeho schopnosti samostatně a zodpovědně pracovat. Je možné prolomit staré opotřebované představy o vlastních možnostech a schopnostech.
Tygr je symbolem strachu (srov. Princezna Holí). Tento tygr Dionýsa opakovaně kouše, jeho pohled však přesto směřuje dopředu. Nevěnuje strachu žádnou pozornost, takže nad ním ztrácí svou moc. Tygr ho ani v nejmenším nemůže ohrozit. Jeho neochvějná důvěra v existenci mu umožňuje, aby si pocity strachu uvědomil, aniž by se stával jejich obětí. Je osvobozen a dokáže být vnímavý k vrcholným mystickým zážitkům a transpersonálním zkušenostem. Je to uvolnění z původních dynamicky působících sil, které člověka pudí k činnosti a jejichž rozvíjení do stále nových forem nelze zastavit.
Nádoba v pravé a oheň v levé ruce Blázna jsou alchymické symboly (viz Umění). Zobrazují proces setkání protikladných sil Ohně a Vody, jež vytváří energii nezbytnou pro uskutečnění transformace - kvantového skoku.
Hrozny, symbol úrodnosti, jsou zralé ke sklizni. Bílé tečky na zlatém pozadí značí podzim, čas sklizně: padající listí, uvolnění, odstoupení, odevzdání. Mince s astrologickými symboly zrcadlí přetékající bohatství na všech úrovních, které přijde, když poskytnete své tvořivosti prostor k plnému rozvinutí.
Rohy Dionýsa zrcadlí rozšířené vnímání. Duha kolem jeho hlavy je symbolem celistvosti, Jednoty, mostu mezi nebem a zemí, vnitřním a vnějším. Květy mezi jeho nohama představují energetický transformační proces. Dole se spojuje aktivní aspekt (tři květy - tělo, intelekt a duch) s pasivním (přijímání, ochota k učení). Když jednoduché květy dole splynou, rodí se z nich mnohalístkový korunní květ nahoře.
Slunce symbolizuje síly tvořivosti a transformace uvolněné přetavením původní sexuální praenergie.
Odkaz: Vše je připraveno na nový začátek, možná i kvantový skok. Poddej se a odvaž se skoku, i když se tě strach znovu pokouší zadržet. Důvěřuj hlasu vlastního srdce.
Otázka: Co brání tvé volnosti, proti čemu se musíš ohradit? Co je tvým »tygrem strachu«? Jak si představuješ odvážný skok do nového? Kam tě volá tvé srdce?
Doporučení: jestliže ti odpovědi na výše uvedené otázky zatím nejsou jasné, vytáhni si na jejich zodpovězení další karty.
Afirmace: Následuji teď hlas svého srdce. S důvěrou jdu tam, kam mne volá a vede.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
Mág (The Magus)
Klíčová slova: Merkur; hravé zacházení se všemi formami komunikace; přizpůsobivost, genialita.
Mág, kterého Crowley autorizoval a kterého nazveme transcendentálním Mágem, je zobrazen jako řecký bůh Merkur, duchem okřídlený vyslanec (žlutá křídla na jeho nohou). Merkur je nositelem energie, která z něj vyzařuje na všechny strany. Karta reprezentuje vůli, moudrost a Slovo, jimiž byly stvořeny světy.
S neuvěřitelnou dovedností stojí Merkur na špičce podložky, připomínající surfové prkno, a žongluje s rozličnými nástroji komunikace. Je géniem ve využívání všech možností, které jsou mu k dispozici.
Ve své dualitě představuje Merkur stejně tak pravdu jako lež. Zpochybňuje všechny zaběhlé představy a mínění a tak se sám často jeví v pochybném světle. Jako tvořivá bytost však nezná žádné svědomí. K dosažení svých cílů používá všech ny prostředky a metody. Pokušení zneužít svých schopností je veliké. Jeho umění a obratnost mu propůjčují nadřazenost a moc. Stále se pohybuje na úzkém rozhraní mezi černou a bílou magií. Proto potřebuje neustálou sebekontrolu. Svůj talent může využít sobecky, nebo jej dát do služeb lásky a světla.
Na tomto obraze si Mág hraje s možnostmi dorozumívání. Obličej má rozjasněn úsměvem, což znamená, že komunikuje s humorem. Hravá, radostná lehkost, s jakou své umění ovlᬠdá, svědčí o pozitivním způsobu uplatnění. Opice představuje společníka egyptského boha moudrosti Thotha. Názorně ukazuje, že se moudrost nikdy nesmí pojímat strnule. Každá vnější manifestace, například slovem, už v sobě přináší nějakou iluzi. Předměty, se kterými Merkur žongluje, představují různě oblasti komunikace:
• Mince: tělo, hmota, finance.
• Oheň: inspirace, transformace, dynamika.
• Hůl: filosofie, víra, spiritualita.
• Šíp: přímost, cílevědomost, poctivost.
• Svitek: spisovatelská práce, publikování.
• Okřídlené vejce: nadsmyslové vnímání, telepatie.
• Pohár s hadem: emoce, vztahy, sexualita.
• Meč: intelekt, logika, analýza.
Dva hadi na hlavě Mága jsou starým egyptským symbolem pro uzdravení a regeneraci (Caduceus). V této souvislosti poukazují na obnovené myšlení. Nad nimi je oko Hóra (boha vnímání) se symbolem holubice (nositelky ducha). Mág přijímá intuici z Ducha univerza a šíří jeho poselství na Zemi. To je ještě silněji vyjádřeno modrožlutým paprskem energie, který vstupuje do jeho hlavy, prochází tělem a opět se objevuje pod nohama.
Bez trvalého spojení s duchovními silami Universa jsou pro něj jeho úlohy nesplnitelné. Mág slouží nadřazeným zákoni tostem. Když tuto svoji pravou funkci pozná a přijme, přináší do temnoty nevědomí a nepochopení jasné světlo.
Odkaz: Disponuješ geniálními schopnostmi, které je třeba sdílet s ostatními lidmi. Tvůj důležitý úkol spočívá v nalezení, respektive vytvoření správného prostředí pro tvé činnosti.
Otázka: V čem spočívá tvé nadání? Jakým způsobem a v jakém prostředí je můžeš předávat dál nebo se o něj dělit s druhými?
Doporučení: Představ si své ideální pole působnosti! Obraz popiš.
Afirmace: Plné vyjádření mého tvůrčího potenciálu mě naplňuje a činí mě šíastným a spokojeným.
Oba přidaní mágové:
Od roku 1986 obsahuje Crowleyho Thothův Tarot tři odlišné obrazy karty Mág. Nakladatel tím chtěl umožnit názorné působení různých verzí, které Lady Frieda Harris vytvořila. Protože všechny tři Mágy rád ponechávám ve hře, zabývám se v této knize všemi třemi variantami.
U všech tří verzí Mága jde v podstatě o schopnost komunikovat, stejně tak jako o obsah a formu komunikace. Bílý Mág se však rozhodně nasazuje .pro všechno pozitivní, světlé a dobré, zatímco Černý Mág své síly používá egoisticky podle své vůle. Transcendentální Mág žongluje suverénně se všemi prostředky a možnostmi, které jsou mu k dispozici. Je ze všech tří nejzralejší, neboť poznal a integroval Světlo i Temnotu; ve svém jednání je svobodný a nezávislý na morálce (nikoli ne morální!).
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
Bílý mág
Odkaz: Tvé motivy jsou čisté a tvá touha po dobru opravdová. Svému životu můžeš darovat něco krásného. Tvá poctivost a čisté svědomí ti pomáhají dosáhnout toho nejlepšího. Důvěřuj silám světla, jsou při tobě!
Otázka: Jak se ty osobně podílíš na šíření jasu a radosti tímto světem?
Doporučení: Rozhodni se vědomě pro světlo, lásku, radost a hojnost. Jestliže se lidé v tvém okolí rozhodnou pro jiné zkušenosti s temným negativním pólem, respektuj především jejich svobodnou vůli. Pomoci jim můžeš pouze v případě, že jsou ochotni tvou pomoc přijmout. Každá zkušenost má své oprávnění, neboí naše vě¬domí se na pozemské úrovni vyvíjí jen vlastními prožitky na poli střetu dobra a zla, světla a tmy, božského a pozemského.
Afirmace: Sloužím světlu a svou bezpodmínečnou lásku tak dávám i stínu.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
Černý mág
Odkaz: Do tvého myšlení a jednání se vplížily - pravděpodobně nevědomky - svévolné a sobecké motivy. Dopřej si chvilku klidu k poctivému a důkladnému zamyšlení. Rozhodnutí nebo skutky, které nejsou v souladu s božskou jednotou, nemohou vést nikdy ke prospěchu a blahu všech zúčastněných, včetně tebe.
Otázka: V čem mohou spočívat tvé (podvědomé) sobecké motivy?
Doporučení: Umíněné a sobecké zájmy a způsoby je možno kdykoli rozpoznat a upustit od nich. Rozhodni se pro upřímnost a rozvíjej v sobě schopnost zkoumavého nahlížení do nitra. Když se ti hned nepodaří poznat důvody, které tě přivedly do rezonance s touto kartou, je dobré malé oddálení tvých současných záměrů. Klid ti záležitosti, o které jde, umožní pozorovat z většího odstupu. Rozvážnost ti na tomto místě pomůže uvolnit nové cesty - v souladu s božským Celkem, ke prospěchu všech zúčastněných.
Af irmace: Ne má vůle, ale vůle Celku se staň - pro dobro všech.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
II
Velekněžka
(The Priestess)
Klíčová slova: Měsíc; přístup k intuitivním silám, uzdravení, nezávislost; vnitřní vyrovnanost, umocněné sebevědomí.
Velekněžka je zpodobněna jako bohyně Měsíce Isis. Je obklo¬ pena jemnou sítí světelných paprsků, vyjadřujících její duchovní přirozenost. Její podstatou je neomezená nezávislost.
Je v kontaktu se svými intuitivnímu schopnostmi, jimž může absolutně důvěřovat. Její vnímání skutečnosti a spojení s vlastním vnitřním hlasem, vnitřním vůdcem a uzdravitelem, se projevuje v důvěře a zodpovědnosti sobě. Tak jako může velbloud urazit dlouhé úseky cesty pouští bez vody, můžete vy, objevíte-li svou vnitřní studnu, vyzařovat spokojenou soběstačnost. Úrodné oázy (květy a ovoce dole) najdete ve svém nejvnitrnějším bytí. Čím více přijmete sami sebe a z toho rozdáte, tím hlubší bude jasnost vašeho vnímání (znázorněno krystaly).
Velekněžka je v tomto balíčku karet jednou z nejsilnějších karet pro rovnováhu, vyrovnanost a harmonii. Horní polovina jejího těla představuje vnímavou ženskost. Tu také zvýrazňují vzhůru prohnuté linie a otevřené měsíční srpky za její hlavou. Korunu tvoří Měsíc, který přijímá světlo ze Slunce.
Od pupku dolů její tělo vyjadřuje mužský princip - přímé, dynamické, zacílené linie. Napnutím tětivy luk dostává ono napětí, jež vymrští šíp vpřed k jeho cíli. Spolehněte se na své vlastní síly - vyvolá to ve vašem životě netušené události.
Karta velekněžka může poukazovat na nadsmyslové vnímání a intuitivní vlohy, jako je jasnozření, telepatie, tvořivá vizualizace, empatie, intuitivní poznání a uzdravující síly. Tyto schopnosti se rodí v souznění s neměnnými pravdami kosmických zákonitostí, kterým jsou podřízeny a kterým také slouží.
Odkaz: Máš teď přístup ke svým intuitivním silám. Rozvíjej je. Hlídej si svou nezávislost!
Otázka: Jsou ve tvém životě oblasti, ve kterých se namísto důvě¬ řování vlastní intuici necháš ovlivňovat druhými?
Doporučení: Vyhledávej vodu v přírodě, jak nejčastěji můžeš. Medituj u vody a uč se od ní.
Afirmace: Důvěřuji svým intuitivním schopnostem.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
III
Císařovna (The Empress)
Klíčová slova: Venuše; krása, láska, mateřskost, ženskost, mou¬ drost; spojení ducha a hmoty; vnitřní a vnější bohatství.
Císařovna ztělesňuje a ovládá ženství ve všech projevených formách. Její postava a okolí nesou punc dokonalosti a krásy. V její přítomnosti máte pocit bohatství, je vám příjemné podílet se na harmonii její bytosti. Její krása však není omezena jen na její vnější zjev. Plné rozvinutí všech rovin její ženskosti jí propůjčuje jedinečné vyzařování. Projevuje se současně jako milenka i matka, panovnice a vědma. Její síla spočívá ve sjednocení nejvyšších duchovních hodnot s jejich dokonalými, smyslově uchopitelnými formami ženskosti, lásky a životní radosti.
Hlavním znamením její vlády je dávající a přijímající aspekt lásky (bílá a červená), tvořivost a plodnost (zelená), porozumění a moudrost (modrá). V pravé ruce drží falický stonek lotosu, jehož květ se rozvíjí před její srdeční čakrou.
Levá ruka je otevřena pro přijímání. Tvořivost mužské plodivé síly se spojuje s ženskou odevzdaností. Přijetí mužských aspektů propůjčuje ženě zvláštní vyzařování a zvyšuje její přitažlivost.
Růžovobílý pelikán, který krmí svá mládata vlastní krví, poukazuje na bezpodmínečnou mateřskou lásku, která své děti živí celým svým bytím. Tak představuje Císařovna také Velkou matku, matku Zemi, která rodí a vyživuje všechno živé.
Dvouhlavý bílý orel (shodný s červeným orlem Císaře) symbolizuje transformaci, která přichází se sjednocením rozdílných aspektů bytí.
Měsíc a Země jsou spojeny a obklopeny magnetickým silovým polem. Když se hluboké citové oblasti nevědomí (Měsíc) viditelně projeví (Země), stanou se přístupné vědomému využití (modré plameny vpravo i vlevo). Integrujete-li své vnitřní síly, budete vyzařovat celistvost a úplnost, která mag¬ neticky přitahuje druhé lidi - ve vaší přítomnosti mají pocit bezpečí a ochrany. Spojení Země a Měsíce se znovu objevuje na koruně panovnice. Maltézský kříž zdůrazňuje význam sjednocení duchovních a materiálních kvalit.
Tvář Císařovny je obrácena k holubici: orientuje se na budoucnost. Ve své moudrosti se odvrátila od minulosti, vrabce.
Otevřená klenba v pozadí může být považována za bránu do nebe. Tato krásná fyzická forma pouze naznačuje něco krásnějšího, něco mnohem většího, co je v ní ukryto. Slovy Hermanna Hesse je "každý projev na Zemi podobenstvím a každé podobenství je otevřenou branou, kterou může duše, je-li připravena, vstoupit do vnitřního světa, kde ty a já, den a noc a všechno ostatní jsou jen jedno. Každý člověk se tu a tam ve svém životě k této otevřené bráně dostane. Málo jich ovšem vejde branou a obětuje krásné zdání za tušenou skutečnost nitra." (z Iris)
Odkaz: Krásu, která tě přitahuje k druhým lidem, máš také v sobě. Ať už jsi muž nebo žena, procházíš nyní procesem rozvíjení svých ženských aspektů. Máš možnost zpracovat a vyjasnit neuzavřené mateřské konflikty.
Otázka: Existuje v tvém životě krásná, silná žena, od které se můžeš učit?
Doporučení: Vizualizuj svou ideální ženu! Napiš si její nejdůležitější vlastnosti. Pokus seji znovu objevit v jiných lidech a v sobě. Obklop se krásou a hojností.
Afirmace: Celá moje bytost je naplěna silou a krásou.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
IV
Císař (The Emperor)
Klíčová slova: Skopec; průkopník, objevitel, vůdce, iniciátor; tvůrčí moudrost; velké vůdčí vlastnosti; činorodost, dobrodružnost, nový začátek; otcovství, autorita.
Císař je zpodoben jako korunovaný muž v majestátním šatu. Jeho trůn září ohnivými barvami Marsu a Slunce a je ozdoben hlavami divokých himalájských skopců. Stejný symbol moci a dobrodružnosti nese i jeho vladařské žezlo. Glóbus s maltézským křížem, znamení jeho císařské hodnosti, je výrazem spojení moudrosti a světské vlády.
Ležící beránek s praporcem míru nasvědčuje podobné souvislosti. Ukazuje druhý aspekt divokého skopce: pravá vůdčí povaha obsahuje pokorné podřízení se kosmickým zákonům, stejně tak jako dynamiku a moc. Předpokládá také hluboké porozumění a trvalý ohled na vůli celku. Panovník s těmito vlastnostmi je naplněn horoucím soucítěním, jež mu umožňuje obětovat se pro blaho celku.
Dvojitý orel symbolizuje vnitřní a vnější proměny způsobené tvůrčí energií Slunce a ukazuje na tvořivý potenciál Císaře, který zvěstuje počátek nějaké iniciativy nebo nového životního úseku. Tento počátek může znamenat rozšíření nebo expanzi v říších panování, vlády nebo ovládání, nebo dobytí nových území (symbolizováno také nohama Císaře zkříženýma ve tvaru čtyřky; srov. Princ holí). Na materiální úrovni to může znamenat začátek nového slibného projektu, změny v povolání, cestování nebo otcovství. Na vnitřní rovině může jít o nové poznání, odhalení, vhled do neznámých oblastní (explodující hvězdy na discích vpravo a vlevo) nebo dramatickou zkušenost.
Pokud své moci Císař využívá pro transformaci a nové začátky, jsou její účinky blahodárné. Běda ale, když ji použije k upevnění stávající situace. Struktury jeho říše ustrnou a jeho smělá, rozhodná tažení se změní v tvrdost. Jeho autorita, kdysi zakořeněná v moudrosti, se stane autoritativní nadvládou. Žije ve strachu ze změny a úzkostlivě potlačuje každou vzpouru již v zárodku. Jeho odpor vůči proměnlivému proudu Tao je jeho vlastním rozsudkem a jeho vláda dříve nebo později padne.
Odkaz: Tato chvíle je příznivá pro změnu nebo nový začátek. Důvěřuj své vlastní energii a následuj ji.
Otázka: Jaké obnovení či revitalizaci potřebuje tvůj život? Co pro to můžeš udělat?
Doporučení: Zkoumej sebekriticky své chování, obzvlášť ke svým podřízeným a k nadřízeným.
Afirmace: Důvěřuji své síle. Vládnu tím, že sloužím, sloužím tím, že vládnu.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
V
Velekněz (The Hierophant)
Klíčová slova: Býk; duchovní mistr, učitel, rádce, zasvěcenec; vnitřní vůdce, duchovní otec; nejvyšší transformace.
Této kartě vládne znamení Býka. Trůn zasvěcence je obklopen býkem a slony, jejichž povaha je shodná. Ve čtyřech rozích obrazu se nalézají čtyři cherubíni, strážci oltáře. Býk, lev, člověk i orel představují různé úrovně lidského bytí. Býk symbolizuje element Země (znamení Býka), hmotu a tělesnost. Lev představuje element Ohně (znamení Lva), intuici, silnou vůli a pohyb. Člověk zastupuje element Vzduchu (znamení Vodnáře), duchovně intelektuální úroveň. Orel představuje nejvyšší transformaci a je spojen s elementem Vody (znamení Štíra), říší citů.
Velekněz v sobě všechny tyto prvky sjednotil a přivedl k nejvyššímu vyjádření. Titulem Velekněz není míněna nějaká hodnost v rámci strnulých církevních institucí. Míněn je zasvěcenec, dokonalý, osvícený - skutečný duchovní mistr, zprostředkovatel mezi božským a lidským. V tomto smyslu je Velekněz skutečně božstvím, které se stalo tělem (Býk), konečným stádiem lidského potenciálu, které ho s božstvím spojuje.
Žena, která před Veleknězem stojí s mečem a srpkem měsíce, je Venuše vládnoucí znamení Býka. Meč a Měsíc ukazují na vyrovnanost citů a rozumu. Velekněz v sobě spojil a dokonale rozvinul své mužské a ženské části.
Ze spojení mužského a ženského se rodí dítě Hórus, znázorněné v pěticípé hvězdě na prsou Velekněze. Dítě je nahé, bezbranné, zranitelné, plné otevřenosti a důvěry k existenci. Přirozenost dítěte je výrazem pravé moudrosti. Důstojné rysy duchovního vůdce se pojí s dětskou nevinností. Každý, kdo chvíli prodlévá v blízkosti Velekněze, je touto jeho kvalitou uchvácen. K tomu, aby bylo možné plně vstoupit do spojení s jeho bytostí, je nutné nechat padnout všechny obranné mechanismy.
Jeho hlava je obklopena pěti bílými okvětními listy ve tvaru srdce, výraz lásky v její nejčistší, nejdokonalejší formě. Je to ona láska, která vidí toho druhého a dává mu, co v té chvíli skutečně potřebuje. Nemusí vždy jít o to, co druhý žádá nebo si přeje. Skutečný Mistr nesplňuje očekávání svého žáka. Pravda je provokace, která nás může probudit ze sladce tupého spánku nevědomosti. Ovšem, jen od sebelásky osvobozený vědoucí má právo jednat tak drasticky jako Ježíš, když s důtkami v ruce vyháněl prodavače z dvorany chrámu.
Do hada transformace je zaraženo devět hřebů. Připomínají trnovou korunu, bolest a utrpení, které provází každou transformaci. Skutečná změna se může uskutečnit pouze v postoji otevřenosti (býk) a citlivosti (holubice), v důvěře a odevzdání se božské lásce.
Tmavé pozadí zdůrazňuje funkci Velekněze: přinášet světlo uvědomění do temnot nevědomosti.
Odkaz: Hledání sebe sama tě přivádí do duchovních oblastí. Tato karta může ukazovat na setkání s duchovním učitelem nebo mistrem. Otevři se pro setkání s ním!
Otázka: Přitahuje tě nějaký mistr moudrosti (v minulosti nebo přítomnosti)?
Doporučení: Zabývej se učením duchovních mistrů. Vyhledej přítomnost nějakého učitele nebo mistra. Navštěvuj skupiny, usilující o osobní růst. Zde se vyplatí poctivost k sobě, otevřenost a vnímaost. Sleduj pohnutky svého srdce.
Afirmace: Jen jeden jediný hlas je následováníhodný: hlas mého srdce.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
VI
Milenci (The Lovers)
Klíčová slova: Blíženci; láska, přitažlivost, sbližování, spojení; sjednocení protikladů láskou, uvědomění se prostřednictvím vztahů.
Karta představuje sňatek Císařovny s Císařem. Obřad vykonává Eremit - Poustevník - jedna z podob boha Merkura. Je celý zahalený do svého hávu - odkaz na to, že prazáklad všech věcí leží mimo projevený svět a intelekt.
Milenci jsou výrazem dvou protikladů, jež po sobě touží a navzájem se přitahují. Dualita, která se odráží v každém projevu této existence, je bytostně prožívána v milostném vztahu muže a ženy. Každý pokus o sblížení, sjednocení, spojení, je projevem vášnivé touhy po znovuvytvoření ztracené jednoty. Avšak každý jedinec, každý muž a každá žena v sobě nese dualitu mužských a ženských částí. Ty se projevují mimo jiné v rozdílných, často si odporujících částech osobnosti.
To, co nás u druhého člověka neodolatelně přitahuje, jsou aspekty nás samých, se kterými se chceme ztotožnit. Chtějí být vědomě přijaty a rozvinuty. Náš partner zpravidla odráží naše vlastní nevyvinuté a neprožívané stránky. To, co postrádáme sami v sobě, hledáme u druhých. Jde o příležitost získat životně důležité zkušenosti na cestě k sebeuvědomění. Lekce nemůže být pojata teoreticky, intelektuálním studiem ani hýřením citů. Vyžaduje bezprostřední existenciální zkušenost - plné prožití všech rozměrů štěstí, extáze a vzájemného obohacování, ale také bolesti, zápasu a zániku, jež jsou nezbytné pro růst. Živé vztahy dávají zúčastněným pocítit všechny duality a protiklady: lásku i žárlivost, harmonii i spor, jednotu i odloučení, vzrušující seznámení i rozčarující odcizení.
Cílem učení v této »škole života« je stát se celistvou a dokonalou bytostí. K velkému cíli svého konečného rozvinutí se můžeme přiblížit pouze tehdy, nalezneme-li svou vlastní jednotu a vnitřní harmonii. Blaženost, kterou všichni marně hledáme mimo sebe, je možno odkrýt a rozvinout pouze ve vlastním nitru. Každý neklid, který námi zmítá, každá ne¬ spokojenost, která nás žene k partnerovi, pramení v hledání skutečného klidu a hlubokého míru. Proto také duchovní mistři stále znovu poukazují na to, že inteligentní člověk velmi brzo pochopí, že jej žádný vztah nemůže nikdy skutečně uspokojit. "Proč? Protože každý vztah je jenom šípem, letícím k poslední a nejvyšší lásce. Každý milostný vztah je pouhým milníkem, nikoli cílem, ukazetelem cesty k větší lásce, která leží před tebou... Ale jestliže jsi alespoň jednou okusil lásky, prožil jsi několik málo okamžiků čisté radosti, onoho úžasného pulzování, ve kterém se dva lidé rozplynou... Jakmile se okno otevře a ty můžeš nahlédnout na okamžik do paláce, na jeho krásu, jeho velkolepost, jeho lesk, nebo ses jen jedinkrát na krátký okamžik vloudil dovnitř a byls opět vyhozen, pak už tě nádvoří paláce nemůže nikdy uspokojit... Když se zamiluješ do celku a nastává spojení s celkem, pak a jenom pak budeš naplněn." (Sannyas 16, Drama vztahů aneb dobrodružství lásky).
Zpět k symbolice karty: všechny symboly jsou znázorněny v páru, připravené setkat se se svými protějšky. V jednotě sňatku dochází k transformaci, zobrazené okřídleným orfickým vejcem a hadem stočeným kolem něj. Obě děti drží v rukou symboly rozdílných úrovní, kterých se transformace dotkne: tělo (kyj), rozum (oštěp), city (pohár) a duchovno (květina). Ohraničující kopí v pozadí představují střet omezení a svobody, spoutanosti a nezávislosti, jako součást každého vztahu. Můžeme zde také rozpoznat další tři symboly zvěrokruhu: Lva, Štíra a Střelce. Červený Lev ztělesňuje mužský princip v přírodě a poukazuje na tvořivost, která ze spojení může vyrůst. Bílý orel představuje Štíra v transformovaném stavu. Zrcadlí ženský prvek, oddanost vlastním citovým hlubinám. Cupido jako Střelec ukazuje na potřebu přímého, upřímného sdílení.
Odkaz: Vytažení této karty může poukazovat na krásný a povzbuzující milostný vztah. Stávající vztahy se bud prohloubí, nebo skončí. S tím, jak se věnujete a reagujete s partnerem nebo se skupinou, se otevírají nové cesty osobního růstu a integrace vlastních protikladů.
Otázka: Co hledáš v lidech, které miluješ? Co pro tebe znamená naplňující vztah?
Doporučení: Hřej tarot společněs partnerem. Použijte karty k tomu, abyste se o vašem vztahu dozvěděli co nejvíce. (Viz návod k objasnění vztahů v kapitole Způsoby vykládání).
Afirmace: Celá moje bytost je připravena setkat se s partnerem, po kterém odjakživa toužím.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
VII
Válečný vůz (The Chariot)
Klíčová slova: Rak; nový začátek, obrat k dobrému, introspekce, meditace, duchovní cesta.
Vozataj meditativně sedí ve svém kočáru, který se ještě nezačal pohybovat. Je oděn do zlatého brnění a rozjímá nad Svatým Grálem, jenž mu rotuje v rukou. Grál symbolizuje Kolo štěstí. Vozataj pozorně zkoumá všechny možné následky, dříve než se odváží nového začátku a rozjede se, protože rozhodne-li se jednou pro start, pak neexistuje žádné nazpět. Nic už ho na jeho cestě nezastaví.
Tato karta poukazuje zcela všeobecně na nové začátky. Může jít o cestu nebo začátek nového životního úseku (vztah, domov, povolání). O ničem by nemělo být rozhodováno ukvapeně. Vše potřebuje přesné prověření a přípravu. Ale po důkladném zvážení všech možných následků nemá být začátek zbytečně odkládán. Vše nyní nasvědčuje pro šťastný vývoj.
Brnění Vozataje je ze zlata a je posázeno deseti krystaly.
Symbolizuje Rakův ochranný krunýř, který podporuje současné stádium vnitřní transformace (zlato) a rozvoj potřebné jasnosti (krystaly). V dobách předělů a nových začátků potřebujete ochranu a podporu láskyplné atmosféry, poskytující pocit jistoty a bezpečí. Nadcházející změna s sebou přinese mnoho vzrušení a neklidu. Vyhněte se všem neuspořádaným, chaotickým a nepříjemným vztahům.
Nový začátek opouští nudnou rutinu všedního života. Duchovní vnuknutí a nápady se množí a rozšiřují oblast vašich činností (soustředné modré kruhy v pozadí). Jste schopni věnovat se více činnostem současně. Mnohotvárnost vaší práce vás obohacuje a stimuluje. Navzdory vaší podnikávosti nezapomínáte na svůj nejvyšší poznaný cíl. Cesta, na které se Vůz nachází, je dlážděna zlatými kameny. Je to královská stezka, po které kráčí každý duchovně hledající v touze po sebepoznání a vnitřní transformaci.
Čtyři sfingy (býk, lev, člověk, orel) jsou síly, jež uvedou Vůz do pohybu. Vyměnily si hlavy a těla a vzájemně si pomáhají. Jakmile bude rozhodnut správný směr, jejich energie se znᬠsobí a budou uvedeny do pohybu, aby zajistily úspěšnou cestu vpřed. Vaše důvěra ve vlastní síly a pocity vzrůstá a prohlubuje se.
Odkaz: Nadcházející změna slibuje šíastné rozšíření tvého života. Připrav se proto, uspořádej své dosavadní vztahy a zkoumej všechny možnosti. Mnohé necháš za sebou.
Otázka: Jakých oblastí tvého života se změna týká? Můžeš uzavřít staré a obrátit se k novému?
Doporučení: Hledej nebo si vytvoř bezpečné láskyplné prostředí. Tam můžeš plánovat svou změnu nebo cestu. Také tvé tělo nyní potřebuje pozornost, péči a aktivitu.
Afirmace: Uspořádávám svůj život a připravuji se na nový začátek.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
VIII
Vyrovnání (Adjustment)
Klíčová slova: Váhy; rovnováha, soustředění, vyrovnání protikladů; vyváženost, spravedlnost.
Karta představuje znamení Vah, fascinující obraz rovnováhy, pramenící z nalezení vnitřního středu. Mladá žena (ženský aspekt Blázna) drží mezi svýma nohama velký magický meč a balancuje na špičkách. Podíváte-li se zblízka, uvidíte, že vlastně vše spočívá na špičce meče. Pouze nejvyšší koncen¬ trace a absolutní klid umožňuje stav rovnováhy všech věcí. Sebemenší rušivá myšlenka by vše rozkolísala a narušila rovnováhu, jež je podstatou Universa.
Mezi barvami převládá modrá a zelená. Modrá je barvou duchovních a intelektuálních schopností, jako je myšlení, ideje a moudrost; zelená barvou tvořivosti, schopnost ideje uskutečnit. Dolů směřující meč má podobný význam. Síly myšlenek jsou směřovány dolů, použity ve spojení se Zemí a dány do jejích služeb (viz Eso Mečů).
Ramena ženy jsou pokryta pštrosími péry Maar, egyptské bohyně spravedlnosti. Její tvář je zakryta, všechna pozornost obrácena do nitra. Takto je přístupná idejím a příkazům vnitřního zákona.
Na hlavě nese korunu egyptského boha moudrosti Thotha. Na koruně jsou zavěšeny velké mísy vah: symboly kosmických zákonů od počátku (Alfa) a konce (Omega), v nichž vesmír vše odvažuje.
Tato karta je výzvou k vystříhání se všech extrémů ve vašem denním životě. To se může týkat jak citové zátěže ve vztazích, tak oblasti práce a tvořivosti nebo zacházení s penězi. K tomu, aby právě vznikající velkolepé ideje přinesly plody, je potřeba plného soustředění a vyrovnanosti.
Bouře života nás stále znovu vyvádějí z rovnováhy. Neustálé výkyvy mezi ztracením a znovunalezením vlastního středu jsou procesem, který nás učí, jak můžeme pozvolna stále vědoměji nacházet prostor vnitřního klidu a jasu.
Odkaz: Sleduj, které situace v denním životě tě vyvádějí z vnitřní rovnováhy. Objevuj podmínky, ve kterých opět nacházíš svou harmonii. Vnášej tuto kvalitu stále více do všech oblastí svého života.
Otázka: Co ti pomáhá dostat se do svého meditativntho středu a setrvat tam? Co se stane, když ten střed ztratíš?
Doporučení: Najdi si pravidelně čas k meditacím, které upevní tvou vnitřní rovnováhu. Dýchej do centra Hara (na šířku dlaně pod pupkem) a soustřeďuj tam svou pozornost.
Afirmace: Spočívám v klidu ve svém vlastním středu.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
IX
Poustevník (The Hermit)
Klíčová slova: Panna; nalezení vlastního světla; cesta do nitra; dokončení, sklizeň; spočinutí ve vlastním středu; moudrý vůdce.
Poustevník se vydal hledat vnitřní naplnění a nalezl v sobě své světlo. Je tak naplněn bohatsvím své vnitřních říše, že se mu vnější svět jeví bezbarvý a nedůležitý. Ten, kdo spočívá v sobě samém, došel domů. Nemá žádný důvod honit se za klamným zdáním vnějšího a pomíjivého.
Cesta do nitra však má i své namáhavé a svízelné aspekty. Chcete-li se na tuto cestu vydat, budete k tomu potřebovat odvahu a sebedůvěru, neboť než proniknete k vytouženému světlu, musíte projít zdánlivě nebezpečnými říšemi vašeho vlastního stínu. Ty jsou na kartě symbolicky vyjádřené holí v podobě jedovatého hada a tříhlavým pekelným psem Kerberem. Pes má dvě hlavy nasměrované dopředu a jednu doza¬ du. Část jeho pozornosti je zaměřena na minulost, aby se přesvědčil, že vše důležité bylo dokončeno. Dříve, než může být energie plně nasazena pro nové, musí být vyřízeno všechno neuzavřené. K tomu, aby se člověk mohl stát dokonalou celistvou bytostí, musí integrovat také své živočišné stránky.
Transformující světlo vnitřní jasnosti naplňuje postupně všechny úrovně jeho bytí. Klasy zrají, oddanost sobě samému přináší úrodu. Ta může být sklízena a sdílena s druhými. Kdo nalezl svou vlastní vnitřní skutečnost, může zkušenosti své transformace sdílet s ostatními hledajícími.
Poustevník bývá lidmi málo uznáván a jen zřídkakdy mu někdo rozumí. Je individuem, jenž neplave po proudu a nespokojuje se s povrchnostmi širokých mas. Přistupuje jen na takové vztahy, které mu umožňují hluboké setkání. Není-li to možné, pak raději dává přednost samotě.
Karta Poustevníka je pobídkou ke spoléhání se na vlastní vnitřní moudrost a k připojení se k lidem, kteří mohou být podporou na společné cestě. Cílem této cesty je nalezení vnitřního hlasu a učení se mu naslouchat. Objevte svého vnitřního vůdce a dobře poznejte vlastního vnitřního uzdravitele.
Odkaz: Akceptuj svoji samotu! Nestarej se o lidi, kteří ti nerozumí a raději by tě viděli »normálního«. Přidej se k moudrému vůdci nebo učiteli, pokud jej potkáš.
Otázka: Existují pro tebe nějaké neuzavřené situace nebo vztahy?
Doporučení: Vypracuj seznam všech záležitostí, které je třeba uzavřít nebo nějak dokončit. Ten, kdo se vydává za vlastním vnitřním světlem, musí vyjasnit neuzavřené konflikty a vyrovnat otevřené účty.
Afirmace: Těším se ze své samoty. Mohu z ní vyjít, kdykoli chci.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
X
Štěstí (Fortune)
Klíčová slova: Jupiter; nový začátek, expanze, tvořivost, velký průlom, sebeuskutečnění, neočekávané štěstí.
Uprostřed víření energií a blesků se točí Kolo štěstí o deseti paprscích, symbol úplnosti, která je v neustálém pohybu, a přece ve svém celku neměnná.
Tri figury, sfinga, opice a krokodýl, představují tři egyptská božstva. Sfinga spojuje čtyři magické ctnosti: vědění, vůli, odvahu a mlčení. Ze sjednocení zvířecích instinktů a intuitivních duchovních sil vyrůstá moudrost. Meč v tlapách sfingy svědčí o neúplatné rozlišovací síle a schopnosti jasného myšlení.
Opice na levé straně Kola ztělesňuje přizpůsobivost (viz Mág). Vypadá to, jako by Kolo v neustálém pohybu udržovala právě ona.
Krokodýl představuje boha tvořivosti (viz Blázen). V rukou drží dva nástroje: egyptskou kotvu Ankh, symbol života. Každý tvořivý čin přináší na svět něco nového. Hůl s hákem poukazuje na skutečnost, že můžeme být »strůjci svého štěstí«. Je možné rozpoznat vhodnou příležitost a využít ji.
Střed kola tvoří Slunce, původ a sjednocení všech tvořivých sil. Slunce je také symbolem vědomí, poznání, osvícení. Ve Slunci se nalézá absolutní střed - centrum cyklonu - který i přes veškerý pohyb na svých okrajích zůstává tichý a neměnný. Ztělesňuje nejvnitrnější jádro, svědka, který zůstává nepřetržitým kolísáním duality, štěstím a neštěstím, nadějí a stra¬ chem nedotčen.
My však ještě pozorujme obvod Kola a těšme se z průlomu do křišťálově jasnosti, z velkého štěstí, které nám přítomný okamžik přináší. Život má pro nás připraveny nečekané dary a možnosti. K tomu, abychom nabízené mohli vnímat, stačí jen otevřít oči.
Odkaz: Jestliže se v tvém životě nedějí zázraky, pak zde něco neouhlasí! Stojíš před možností velkého průlomu! Využij tohoto okamžiku!
Otázka: Dokážeš opravdu přijmout Velké štěstí? Co ještě stojí v cestě?
Doporučení: Napiš si, nebo důvěrnému člověku vyjmenuj, co pro tebe v tvé současné situaci znamená štěstí. Udělej si seznam všeho, co ti v prožívání štěstí právě teď brání.
Afirmace: Otevírám se zázrakům v mém životě.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
XI
Chtíč (Lust)
Klíčová slova: Leu; vášeň; mnohotvárná tvořivost, talenty; síla; integrace animálních sil; překonání starých obava úzkostných stavů.
Tradiční název této karty je Síla. Crowley kartu přejmenoval, neboť její význam vyjadřuje mnohem víc než slovo »síla« v běžné řeči. Chtíč znamená víc než vitální sílu, zahrnuje také radost a požitek z ní, znamená i vášeň. Žena sedící na hřbetě lva pravicí pozvedá do výše Svatý Grál, zapálený láskou a smrtí.
Karta zosobňuje božské opojení, božskou extázi, božské šílenství. Žena se zdá být opilá. Také lev je chtíčem zapálen. Jeho sedm hlav představuje hlavu anděla, světce, básníka, cizoložnice, smělého muže, satyra a lva - hada. Symbolizují různé aspekty a hlediska, které jsou ted spojeny a v orgiastickém prožitku a splývají v uceleném vnímání. Jsou nezávislé na morálce a omezujícím rozumu. Zde vyjádřené formy energie odpovídají původnímu, tvůrčímu Řádu.
Vnitřní zvíře nelze zkrotit a integrovat bojem nebo potlačováním, nýbrž porozuměním a odevzdáním. Síla, kterou v tomto procesu získáte, vám pomůže překonat vaše staré omezující úzkosti, což znázorňují sepjaté ruce a postavy svatých v pozadí.
Deset paprskovitých kruhů roztroušených za ženou a lvem ukazuje na doznívající staré morální představy, které jsou nyní nahrazeny deseti čerstvě zářícími, v horní části obrazu. Jsou symbolem nového světla, které - podobně jako hadi - proudí do všech směrů, aby starý svět zničilo a nově stvořilo. Tento proces proměn je opět vyjádřen ocasem lva, hadem se lví hlavou.
Tvář ženy je zcela obrácena k ohnivé urně. Je dokonale pohlcena silou transformace, která tkví v každém vědomém a dokonalém odevzdání. To je také tajemstvím tantry, vědomí, které vnímá plnost každého okamžiku a přijímá všechny aspekty života, aniž by cokoli odmítalo.
Chtíč odhaluje svůj vzácný tvůrčí potenciál jen tehdy, je-li dokonale chutnán, vychutnán a vypit. Teprve potom může být pochopen a použit k vlastnímu uvědomění. Cesta ke světlu vede všemi aspekty temnoty.
Odkaz: Pokud přijmeš vše, co v sobě nalezneš, dokážeš se vším pohybovat s hlubokým procítěním, uvědoměním, láskou a porozuměním.
Otázka: Které oblasti svého života chceš prožívat plněji? Co ti v tom v minulosti bránilo? Chceš začít znovu a nově?
Doporučení: Přijímej vše vědoměji. City, jako je láska, smutek, bolest, zlost nebo strach, prožíváme často jako překážky a zábrany jen proto, že jsme se je nikdy nenaučili využít jako potenciál.
Afirmace: Vychutnávám život plnými doušky.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
XII
Viselec (The Hanged Man)
Klíčová slova: Strnulost; ukončení přežité situace nebo vztahu; pouštění, vzdávání se, odevzdanost; učení se vidět novým způsobem; nutnost prolomení starých stereotypů.
Viselec je přibit hlavou dolů, v poloze, ve které je zcela zlo¬ mena jakákoliv osobní vůle. Situace je strnulá: neexistuje žádný prostor pro pohyb či hru. Jakýkoliv únik se stal nemožný. Hadi transformace a moudrosti jsou stočeni a spí.
Viselec je přibit na dřevo svých strnulých postojů a názorů. Jeho oči jsou zavřené, je slepý ke všemu, co nezapadá do uzavřeného systému jeho představ. Každá nová myšlenka, každý nový impuls je ignorován nebo odmítnut.
Hlava Viselce je holá. Vlasy, symbol duchovního vnímání, jsou odstraněny. Viselec dokonce ztratil důvěru ve svou vlast ní intuici. Všechny jeho snahy se jeví jako bezvýsledné a odsouzené ke ztroskotání.
Přesto se uprostřed této beznaděje může stát zázrak! Dospěli jste bodu, kdy se už déle nemůžete vyhýbat nahé skutečnosti. Nezbývá nic jiného, než se jí postavit - a pustit. Tato kapitulace, vzdání se strnulé svévole a zamrzlých ideologií vede k dalekosáhlé transformaci: prolomení rigidních stereotypů, odstranění starého haraburdí, naprostá odevzdanost svému vyššímu Já, osvobození od úzkoprsosti a neústupnosti. Ten, kdo se dobrovolně skloní před řádem vesmíru, se může sjednotit s proudem Tao. »Ne má vůle, ale Tvá se staň, neboť Tvá vůle je také vůlí mou.«
Velkou odměnou za hluboké oddání se Celku je obrat o 180 stupňů. Co bylo dole, je obráceno vzhůru a my se můžeme na svět podívat z nové perspektivy!
Odkaz: Máš nyní možnost rozpoznat, které oblasti tvého života jsou strnulé a nepružné. Není třeba nic dělat. Pouhé přijetí tvé reality v sobě přináší transformaci.
Otázka: V kterých oblastech života trváš umíněně na svém? Dokážeš své ztuhlé stereotypy myšlení a jednání poznat a upustit od nich?
Doporučení: Vytáhni si další kartu pro to, co tě očekává, jestliže se vzdáš.
Afirmace: Vzdávám se a poznávám. Ve svém životě přijímám a následuji boží vůli, která se mi krok za krokem odhaluje.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
XIII
Smrt (Death)
Klíčová slova: Štír; smrt a znovuzrození, zánik a obnovení; trans¬formace: štír-had-orel; vysvobození ze starých pout; vnější změny.
Karta Smrt neznamená fyzickou smrt. Většinou poukazuje na radikální vnější transformaci (vyjádřením vnitřní proměny je karta Věž).
Staré vztahy vyžadují, aby byly rozloženy. Tento proces může být spojen s bolestnými zkušenostmi. Nicméně vytažení této karty ukazuje vaši připravenost. Uvolnění, jakkoliv těžké může být, vás osvobodí. Smrt ukazuje své dvě tváře: jedna z nich ničí a boří, druhá osvobozuje z tísnivých pout starého, jež dusí život. Který z těchto aspektů převládne, závisí na vašem postoji. S každou snahou podržet nebo ulpívat na starých vazbách se jejich umírání jeví o to bolestnější. "Dopřát si pád! Jestliže to člověk jednou udělal, jestliže se jednou dokázal vzdát jakékoli opory a pevné půdy pod nohama, poslechl pouze a jedině vůdce ve vlastním srdci, pak bylo vše získáno, pak bylo vše dobré, už není žádný strach, už není žádné nebezpečí" (Hermann Hesse, Klein a Wagner).
Obrazu vládne kostlivec, připravený nechat svou kosu sekat. Je zkroucený v nanejvýš obtížné, napjaté pozici a chys¬ tá se uvést do pohybu změnu - a konečně i transformaci. Štír v dolní části obrazu má svůj jedovatý osten připraven k bodnutí. Květy leknínu a posvátné lilie umírají v bahně, ze kterého kdysi vzešly.
Další fáze: Had, symbol transformace. Je připraven smrtelně uštknout, nastane-li správný okamžik. Jeho obětí by se mohla stát ryba, stará minulost. Teprve když oheň transformace všechno stráví a obrátí v popel, může vzlétnout Fénix.
Kostlivec nese něco na způsob koruny - pokrývku hlavy egyptských pohřbených. Je to odkaz na nezbytnost pohřbení starých idejí a představ. Provazce a šňůry musejí být přesekány, uvězněné duše osvobozeny ze svých pout. Orel, konečné stádium transformace, rozpíná svá křídla a vzlétá.
Odkaz: Uzrál čas pro nutné změny ve tvém životě. Přijmi bolest, kterou s sebou ztráta starého přináší.
Otázka: Na jakých přežitých vztazích nebo situacích ještě lpíš?
Doporučení: »Zemři, dříve než zemřeš« Toto staré súfijské přísloví nás vybízí k tomu, abychom se učili umění umírat. Pokud v nás zůstává jakýkoliv strach ze smrti nebo z pádu, nemůžeme plně žít. Každé ulpívání, každé »ne« nám brání být v přirozeném proudu života.
Afirmace: Říkám: Ano životu, Ano smrti, Ano mně.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
XIV
Umění (Art)
Klíčová slova: Střelec; sjednocení protikladů, vyrovnání, vnitřní změna, transformace, alchymie, kvantový skok, tvořivá síla.
Alchymcké spojení Ohně a Vody, zobrazené u Blázna ještě nad jeho hlavou, se přesunulo do středu obrazu. Celá karta je charakterizována symboly integrace, sjednocení protikladů.
Spojení ohně a vody, světlého a tmavého, mužského a ženského, smrti a znovuzrození, je vnitřní proces. Splynutí protikladů je podstatným krokem k všeobjímající jednotě. Vzájemně si odporující síly se proměňují v nový způsob bytí. Sňatek Císaře a Císařovny z karty Milenci nyní dosahuje svého naplnění v nejvyšším umění transformace.
Sjednocení protikladů je početím něčeho nového. Velké Slunce a jej křižující Měsíce dávají zrodit hvězdám v pozadí.
Šat má barvu tvořivosti - zelenou. Latinská věta vepsaná do Slunce zní v překladu: »Zkoumej vnitřní říše Země. Pročišťováním nalezneš skrytý Kámen.« To má (tak jako mnoho obrazů a symbolů Tarotu) na nejrůznějších úrovních mnoho významů, ale ten nejužitečnější spočívá v souvislosti se zelenými šaty (tvořivost) a poukazuje na nutnost spojení tvůrčích sil se Zemí.
Lev a orel, pomocníci v alchymickém procesu, již sami přeměny dosáhli. Poprvé jsme je viděli na kartě Milenci. Zde nabyli jak na velikosti, tak na významu. Lev, představitel ele¬ mentu Ohně, přijal barvu vody. Orel, vyšší forma Štíra a představitel elementu Vody, se zjevuje v barvě ohně. Tento obraz rovnováhy, inverze a integrace se opakuje na zlaté alchymistické urně. Havran na lebce je symbolem spojení smrti a znovuzrození.
Pára, energie nové kvality, stoupá, což je zdůrazněno šípem Střelce (střed těla). Vytváří na ramenou duhy, symbol celistvosti. Osm kruhů na prsou (dva zakryté) vyjadřuje symetrii a rovnováhu. Včely (na šatě Císařovny) a hadi (na šatě Císaře) se spojili a objevili na zeleném šatě. Včely zastupují umění, vnímání a integraci.
Odkaz: Karta Umění je výzvou k pohledu do nitra. Proces transformace nepotřebuje již v této fázi integrace protikladů žádné vnější podněty. K nalezení skrytého diamantu musíš nahlédnout do svého nitra.
Otázka: }aké protiklady ve svém životě nebo v sobě musíš nyní smířit a sjednotit?
Doporučení: Zavři oči a představ si ve svém těle fontánu energie. Koupej se chvíli v tomto vše obnovujícím prameni světla.
Afirmace: Odevzdávám se transformujícím silám lásky. ]sem otevřeným kanálem tvořivé energie.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
XV
Ďábel (The Devil)
Klíčová slova: Kozoroh; plodivá síla, nová vitalita, humor, smyslnost, sexualita, tvůrčí energie, individualita.
Ďábel je další z karet, které jsou nejčastěji špatně vykládány. K pochopení této karty je nutné se oprostit od všech naivních, moralistických a pověrčivých představ.
Ďábel je zastoupen bohem Panem v podobě bílého horského kozla s mohutnými zakroucenými rohy. Sloup za ním symbolizuje vztyčený penis, koule dole varlata. Je to vyjádření tvůrčí energie v jejím nejmaterialističtějším, nejmužnějším projevu.
Ve varlatech jsou - podobně jako semena - čtyři ženská a čtyři mužská těla, jejichž spojení zplodí nové. Velkou plodivou sílu ozřejmuje též hůl s okřídlenou koulí a dvěma hady, Horem a Osiridem.
Falický sloup dosahuje až k hornímu okraji obrazu. Protíná nebeskou klenbu, naznačenou tělem hvězdné bohyně
Nuith (prstenec nahoře). Právě tak pokračuje sloup směrem dolů, hluboko do zemského jádra.
Toto spojení středu Země a kosmu je nádherným obrazem tvořivé jednoty. Zakotvení hluboko v nitru Země umožňuje temně hnědé zemské energii, aby stoupala a splynula se zlatožlutou kosmickou energií shora. Spojení pozemské a kosmické energie vás inspiruje tvůrčím směrem a umožní tuto inspiraci vyjádřit.
Na čele Pana vidíme otevřené třetí oko, odkaz na jeho rozšířené schopnosti v říši mimosmyslového vnímání. Je vidoucím, který vnímá nejen to, co je zjevné, nýbrž má schopnost proniknout hluboko do podstaty věcí.
Tváří se nanejvýš spokojeně a pobaveně. Všechny lidi, kteří chápou svět v jeho hluboké podstatě, lze poznat podle výraz¬ného smyslu pro humor (např. Castanedův Don Juan). Jenom nevědomí jsou smrtelně vážní a plně ztotožněni se svým myšlením a jednáním. Tato uvězněnost v živočišně materiálním je také podstatou našeho běžného pojetí dábla. Pan se však spokojeně šklebí nad lidmi s jejich projekcemi, kterými ho »zatracují do pekel«. Ve své moudrosti vidí, že každá náruživost, každá připoutanost, každá touha po majetku vede ke zklamání a utrpení. Ale k tomuto náhledu může člověk dospět jen opakovanou existenciální zkušeností. Čím více se učí vidět nebo se stává vědomým, tím častěji se dostává do stavu opravdového požitku. Osvobozen ode všech moralistických omezení se s krajní smyslností oddává požitkům Země, v každém jevu objevuje extázi, ve všem vychutnává to božské, osvojí si dokonale materiální svět, aniž by jím byl ovládnut.
Odkaz: Zřejmě jsou lidé, kteří tě »zatracují«. Vyjdi jim vstříc s humorem a lehkostí. Přijmi, co ti život dává. Zůstaň nohama na Zemi!
Otázka: Máš nějaké přání nebo touhu, které si nechceš přiznat?
Doporučení: Posaď se pohodlně k meditaci. Sleduj svůj dech. Představ si, jak s každým výdechem z tvé páteře roste kořen směrem ke středu Země. To jde velmi rychle. Cítíš ted, jak do tebe s každým nádechem proudí energie Země a naplňuje celé tvé tělo. Nyní se přesuň vědomím k vrcholu své hlavy a otevři se pro zlatožlutou kosmickou energii. Prociíuj, jak se mísí se zemskou energií a prostupuje tvým tělem.
Afirmace: Jsem mistrem svého života.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
XVI
Věž (The Tower)
Klíčová slova: Mars; pronikavá dalekosáhlá vnitřní transformace, uzdravování; staré se hroutí a dělá místo pro nové; duchovní obnovení, sebepoznání.
Síla stravujícího, očistného ohně boří staré a odmetá je pryč. Nic není ušetřeno. Věž ega je otřesena v samotných základech. Vše, čeho se člověk pokouší přidržet, bude touto transformující silou zničeno. Domnělé jistoty minulosti se nezadržitelně hroutí. Co zůstává, je důvěra, jakou kdysi osvědčil Job tváří v tvář strašlivým zprávám (Jobovy zvěsti). Je to poznání, že všechny životní události povstávají z nekonečné lásky vesmíru a přinášejí možnost učení a poznání. Takové pochopení pravé podstaty událostí proměňuje i zdánlivé ztráty a bolestná zklamání v cenné dary, kterými skutečně jsou. Období zoufalství a vnitřního napětí mohou, jestliže jsou správným způsobem přijaty, patřit k nejplodnějším fázím růstu.
Věž je současně jednou z nejvyšších karet pro uzdravování. Tak jako odstranění podebraného zubu osvobozuje celý or¬ganismus, tak také ukončením stagnujících vztahů a situací, které brání růstu, začíná proces uzdravování celého orga¬ nismu. Vytržení zubu může být bolestivé, ale když zub otravuje celý váš systém, není jiná možnost. Rány osudu se mohou jevit stejně tak tragické a nepochopitelné, a přece k nám přicházejí jen proto, že je potřebujeme a sami si je, ať vědomě či nevědomě, vytváříme. Dokážete-li rozpoznat a s plnou zodpovědností přijmout tyto zákonitosti ve svém životě, máte všechny předpoklady ke skutečnému osvobození a úplné transformaci.
Oko Hóra představuje probuzené vědomí, které vidí rea¬ litu takovou, jaká ve skutečnosti je. Holubice s olivovou větvičkou v zobáku symbolizuje odpouštějící soucit k sobě i druhým, který pramení ze sebepoznání. Je poselkyní nového způsobu bytí, jemuž transformace (had) předcházela.
Odkaz: Probíliti v tobě nanejvýš intenzivní transformační proces nebo stojíš krátce před ním. Cokoliv, co se v tobě láme nebo otřásá, slouží očištění a připravuje prostor pro něco nového. Umožni to!
Otázka: Dokážeš pohlédnout na sebe a život novýma očima?
Doporučení: Pozoruj se v denním životě. Situace se mohou opakovat, ty ale neopakuj své staré, omezující vzorce chování.
Afirmace: Vše, co se děje v mém životě, je pro mé dobro.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
XVII
Hvězda (The Star)
Klíčová slova: Vodnář; inspirace, krystalizace, sebepoznání, vyzařování, jasná vize; sebedůvěra; spojení s univerzální inteligencí.
Tato karta představuje nádherný proces. Nejvyšší kosmická inspirace je přijímána a promítnuta do materiální úrovně. Kartě vládne znamení Vodnáře. Médiem v tomto procesu je hvězdná bohyně Nuith (viz také Eón). Je zcela otevřená vstupům z duchovní roviny a ve službě nejvyššímu dobru je předává dál. Je kanálem, který božská energie používá ke své manifestaci na Zemi. V obou nikách drží poháry, jimiž se vylévají spirálové víry energie. Její vlasy slouží jako přijímající antény pro rozšířené vnímání a spadají až dolů k zemi, kam přinášejí nejvyšší kosmickou inspiraci.
To, co ještě před chvílí bylo jen smělým pocitem, dostává prostřednictvím nové křišťálově jasné vize tvar a naplnění. Člověk získává pronikavější pohled na neomezené možnosti svého vlastního rozvoje. Síla přijímaných vnuknutí mu dává křídla a to, co se zdálo nemožné, se podivuhodě nádherným způsobem stává skutečností.
Člověk vedený tímto poznáním v sobě nese takovou kvalitu bytí, takové vyzařování, které magneticky přitahuje druhé lidi. Silou duchovní transformace ztratily masky osobnosti a omezení malého Já význam. Svéhlavost a strach zmizí s tím, jak se Vodnář stále více odevzdává působení svého osvobozeného ducha.
Přijímající antény však musí být pravidelně podrobovány pečlivé očistě. Když je přijímané smíšeno se sobeckými sklo¬ ny, mohou tyto nesmírné síly působit zhoubně. Nadšení se pak stává fanatismem, inspirace blouzněním. Vlastním pocitům je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Tak jako se voda plynoucí z poháru bohyně Nuith proměňuje v krystaly, musí vykrystalizovat také emoce - musí být jasně a jednoznačně pochopeny. Toho však nelze dosáhnout jejich kontrolou nebo potlačováním, nýbrž pravým citovým rozvinutím (symbolizovaným květy růží). Motýli, symbol transformace, ukazují, jak se vaše vlastní nazírání věcí změní a osvobodí od omezení starých návyků.
Odkaz: Nech svou hvězdu vystoupit vzhůru a zůstaň v kontaktu se Zemí. Důvěřuj svým vnuknutím a hledej způsoby, jak je sdílet s druhými. Podle svých plodů tě poznají a budou zkoušet.
Otázka: Naplňuje tě tvá současná pracovní oblast?
Doporučení: Zamysli se, děláš-li pro uskutečnění svých idejí opravdu vše.
Afirmace: Moje tvůrčí síla představivosti a moje spojení s všeobjímajícím vědomím mi ukazují cestu, jak mé ideje realizovat.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
XVIII
Měsíc (The Moon)
Klíčová slova: Ryby; poslední zkoušky, bludné cesty, iluze; ukončení karmy; vyrovnání se s podvědomím; práh k novým úrovním vědomí.
Ubývající Měsíc je v procesu ponořování se dál a hlouběji do temných oblastí duše. Nastal čas posledních a často nejtvrdších zkoušek. Nebezpečí, že v temnotě bude zapomenut vlastní cíl, je veliké. Na cestě číhá pokušení a iluze, které se pokusí svést na nepravou cestu každého, kdo usiluje vpřed.
Horní část karty ukazuje úzký průchod, který je střežen nebezpečně vyhlížejícími strážci s vlčími hlavami (egyptský bůh mrtvých Anubis). Za nimi ční temné hrozivé brány, symbol jejich moci. V rukou drží Fénixovu hůl a symboly Merku- ra a Pluta jako klíče. U jejich nohou číhají šakali, připraveni vrhnout se na mrtvoly těch, kteří se odvážili přiblížit z nevědomosti nebo pouhé zvědavosti.
Střežený vstup je také zpodobením ženského pohlavního orgánu, vaginy. Měsíc zde symbolizuje nevědomou oblast ženského, to proměnlivé, vlhké, pološeré, svádějící - onu nebezpečnou magnetickou přitažlivost. Vše se zdá být tajemné, pochybné a marnivé.
Nový život však vznikne teprve po průchodu touto bránou. Cesta k uvědomění nás přivádí do konfrontace s nevědomím, neznámem a nebezpečím. Dokud se člověk existenciálně nevypořádal s těmito oblastmi, nemůže dojít k poznání. Poznat je může jen skrze vlastní bezprostřední zkušenost. Závoje iluzí nakonec ustoupí světlu poznání a odhalí mu svou skutečnou podstatu. Pak také získá vzácný vhled do sku¬ tečných mystérií, která se za nimi skrývají.
Analogií tohoto procesu jsou zasvěcovací rituály přírodních národů. Zasvěcení jako »vstup« do stavu dospělého vyžaduje podstoupení velmi tvrdé a nebezpečné zkoušky, které před¬chází dlouhá a pečlivá příprava.
Ten, kdo se rozhodne překročit práh do neznáma, potře¬ buje neochvějnou odvahu a odhodlání k přípravnému cvičení. Blaze tomu, kdo v této fázi své cesty nalezne vůdce, kterému se může svěřit! I zde nebo spíš obzvlášť zde je však zapotřebí nejvyšší bdělosti. Nabízí se příliš mnoho vůdců s lákavými přísliby - sami však cestu neznají. Jenom ve spojení s hlasem vlastního srdce se mohou dokonce i chyby a okliky proměnit v cennou zkušenost.
Práh smrti je současně prahem k novému životu, vstupem do vyššího stavu vědomí. To je na kartě vyjádřeno posvátným egyptským broukem, který ve svých kusadlech drží symbol Slunce. Do temnot přináší obnovující světlo. Kdekoli se toto světlo poznání objeví, temnota mizí. Nebyla totiž ničím jiným než iluzí, stínem, který vděčí za svou zdánlivou existenci jen věcem stojícím v cestě paprskům světla. Proces transformace spočívá v poznávání a odstraňování věcí, které světlo blokují.
Odkaz: Dotklo se tě volání neznáma. Ocitáš se na prahu nových zkušeností. Věnuj pozornost hlasu svého srdce, v klidu a pečlivě zkoumej možné nabídky pomoci a vedení.
Otázka: Které vnitřní oblasti jsou ti cizí či neznámé? Kde jsou tvá slepá místa? Jakých zkušeností se nejvíce obáváš?
Doporučení: Pravidelně medituj! Zvol si techniku, která se ti o- svědčila a praktikuj ji denně, nejméně po dobu tří měsíců. Všímej si přitom kvality svých myšlenek a obrazů a občas si je zapiš, namaluj či nakresli. Zabývej se svými sny.
Afirmace: Největší tma je vždy těsně před úsvitem.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
XIX
Slunce (The Sun)
Klíčová slova: Slunce; vysoká tvořivá energie; uvědomení; naplněná láska; moudrost, duchovnost, transformace.
Slunce září jako centrum uprostřed dvanácti hvězdných znamení a všechno proniká svým světlem. Z jeho nejhlubšího nitra rozkvétá růže poznání. Její světlo je esencí jasnosti a nejvyššího vědomí.
Na zelené hoře tvořivosti tančí dvě děti s motýlími křídly, výraz osvobozeného vztahu mezi mužem a ženou. Získaná svoboda se projevuje v extatické radosti a nadšení. Nyní jsou všechny energie plně a zcela k dispozici společnému tvořivému procesu, nejsou již promarňovány v bojích o dominanci, žárlivostí či omezováním.
Křídla společných tvůrčích možností, zážitek sjednocení ve službě velkému Světlu, je vynášejí vzhůru. Jsou absorbováni všeproměňujícím světlem. V každém okamžiku zažívají a vychutnávají naplnění. Není žádné přání, které by měla splnit daleká budoucnost. Vše je zde a vše je dobré.
Zeď, která obepíná vrcholek hory, ukazuje na skutečnost, že nejvyšší vrchol svobody a uvědomění zůstává pro ty dva zatím ještě uzavřen. Aby jej dosáhli, musí překonat ještě jednu zvláštní překážku. Úzký vchod k Nejvyššímu si musí každý najít sám.
V tomto stavu extáze probíhá dalekosáhlá alchymická transformace. Člověk zobrazený na kartě Měsíc světlo pouze odrážel, zde se stal jeho zdrojem a ztělesňuje moudrost a du- chovnost. Přestal být pouhým zrcadlem, které jako Měsíc jen odráží sluneční svit, aniž by samo bylo schopno světlo a teplo vyzařovat. Nalezl nejvyšší zdroj vnitřního světla. Do celého světa vyzařuje božskou moudrost a lásku a zaplavuje jej svě¬ tlem transformace.
Něco nového a transformujícího dozrává v celém lidstvu, tak jako chemickým procesem způsobeným vřelými paprsky Slunce dozrává ovoce. Zrod »Nového člověka« vyžaduje dokončení procesu popsaného ve starých alchymistických textech. Fénix shoří jen proto, aby jako vznešený pták znovu povstal z popela a vzlétl vzhůru k nebesům. Světlo uvě¬ domění prostoupí všechny aspekty našeho bytí.
Odkaz: Naplnění tvých přání je možné ted a tady. Uvolni se a odevzdej se velkému tanci. Správní partneři se najdou.
Otázka: Jaký úkol nebo projekt ted stojí před tebou?
Doporučení: Vizualizuj si světlo a teplo Slunce ve své hrudi a srdci. Během příštích dnů si několikrát za den připomeň, že slunce září v tobě a skrz tebe.
Afirmace: Jsem v souzvuku s božským světlem, které mě naplňuje a vede.
více...>>>


1. Hlava (co si myslím).
XX
Eón (The Aeon)
Klíčová slova: Vysoká schopnost úsudku; otevřenost vůči kritice; kritické sebezkoumání.
Střední část karty obklopuje tělo hvězdné bohyně Nuith. V noci se rozpíná po celém nebi, aby poskytla zázemí hv
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one